November 2014

แม้ว่าในตอนนี้ Airbnb จะเริ่มบุกตลาดเมืองไทยอย่างจริงจังแล้ว มีผู้ใช้งานบ้างแล้ว แต่ก็คงมีหลายคนที่ยังไม่รู้ และไม่แน่ใจว่า Airbnb คืออะไร? สามารถใช้บริการได้หรือไม่? มีประโยชน์อย่างไร? blog นี้จะเป็น blog สั้น ๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ