January 2017

ขีวิตนี้ได้ขึ้นภูกระดึงมาแล้วสองครั้ง ซึ่ง ครั้งที่สาม สี่ และ ห้า อยู่ plan แล้ว โดยกะว่า จะไปแค่ห้าครั้งนี่แหละ แล้วจบประเด็นให้ได้